ROSE REBEL FOUNDATION – CREATIVE AND INSPIRING

The Rose Rebel Foundation’s aim is to address important social issues, clarify them and launch a discussion about them among the public at large. The Rose Rebel Foundation supports specifically projects that explore a sense of common humanity and global harmony. The Rose Rebel Foundation uses films and photo-film as its medium of choice to reinforce this process. To achieve its aim, the Foundation initiates projects, enters partnerships and stimulates the development of talent. The Rose Rebel Foundation aims to work in the general interest of society and is a non-profit organization.

ROSE REBEL FOUNDATION POLICY PLAN 2019-2022

The Rose Rebel Foundation was founded in October 2018 with its registered office in Amsterdam. You can consult the 2019-2022 Policy Plan  here .  (in Dutch)

Status as a Public Benefit Organization

Ever since 1 November 2018, the Rose Rebel Foundation has passed the very strict governmental regulations and is now recognized by the Dutch Tax Department as a Cultural Public Benefit Organization. This means the Rose Rebel Foundation is a Public Benefit Organization that is at least 90% active in the cultural field. Donations to the Rose Rebel Foundation are henceforth tax deductible. Cultural Public Benefit Organization donors have an extra tax advantage based on an extra tax deduction. It is important to the Rose Rebel Foundation Board to adhere carefully to the transparency legislation. Relevant information about the foundation is available on this website. 

Official Name: Stichting Rose Rebel

Dutch Chamber of Commerce number:
72911646
VAT identification number: 854229073

Bank account number: NL89 SNSB 0773104658

Email address: bestuur@roserebel.com

Website: www.roserebel.com/foundation

Gifts are tax deductible.
You can transfer donations to 
NL89 SNSB 0773104658

Financial advantage
The status of the Rose Rebel Foundation as a Cultural Public Benefit Organization means donations of up to €5,000 are 125% tax deductible and 150% for companies. A donation of €5,000 will only cost the donor €1,750.

FILMS WITH A VISION

It is our passion to produce films and photo-film projects that touch the audience and stimulate people to think. We address important social issues in our films and explore a shared way forward in a rapidly changing world. 

We have created the photo-film exhibition I KISS THE WORLD about Fluidity of Identity in the Global City and are working on the feature-length film EVA’S MISSION about the mission of Holocaust survivor Eva Schloss. See more about the projects elsewhere on this website. 

TO COMPLETE OUR PROJECTS, WE NEED YOUR SUPPORT

There is no remuneration for our Board members. They work as volunteers. Unless we are sponsored, the money spent on fund-raising and management comes out of our own pockets.

UPDATED REPORT ON OUR ACTIVITIES

The foundation is now backing the production of the feature-length film EVA’S MISSION about Eva Schloss, Auschwitz survivor and Otto Frank’s step-daughter, and her mission to tell the story of her past and contribute towards peace and tolerance in the future. 

www.evasmission.com

PRIVACY POLICY

The foundation deals with the personal data on its donors and other relations with the utmost care. We adhere to the Dutch General Regulations on Personal Data. We guarantee that this is done with all the productions under the auspices of the foundation. This applies to everyone who is seen or heard and can be recognized in documentary as well as fiction films and to the crew and other relations of the foundation. 

STICHTING ROSE REBEL – CREATIEF & INSPIREREND

STICHTING ROSE REBEL heeft als doel om belangrijke maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen, te verhelderen en het gesprek hierover op gang te brengen onder een breed publiek. De stichting ondersteunt specifiek projecten die een gevoel van ‘common humanity’ en harmonie in de wereldsamenleving bevorderen. De stichting hanteert film als medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen. Om haar doel te bereiken initieert de stichting projecten, gaat zij partnerschappen aan en stimuleert zij de ontwikkeling van talent.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

STICHTING ROSE REBEL  |   ROSE REBEL FOUNDATION

Stichting Rose Rebel is in oktober 2018 opgericht met als statutaire zetel de Gemeente Amsterdam. Het beleidsplan 2019-2022 vindt u hier .

ANBI Status
Stichting Rose Rebel is door de Belastingdienst Nederland sinds 1 november 2018 aangemerkt als Culturele ANBI. Dit betekent dat Stichting Rose Rebel een Algemeen Nut Beogende Instelling is, die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Giften aan Stichting Rose Rebel zijn fiscaal aftrekbaar. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Het bestuur van de Stichting Rose Rebel vindt het belangrijk om de transparantiewetgeving in dit kader nauwgezet op te volgen en relevante informatie over onze Stichting is op deze website terug te vinden.

Officiële naam: Stichting Rose Rebel

KVK nummer:
72911646
RSIN: 854229073

Bankgegevens: NL89 SNSB 0773104658

Email: bestuur@roserebel.com

Website: www.roserebel.com/foundation

Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Donaties kunt u overmaken op: 
NL89 SNSB 0773104658

Fiscaal voordeel
De culturele ANBI-status van Stichting Rose Rebel betekent dat donaties aan Stichting Rose Rebel (tot een maximum van €5.000) tegen 125% fiscaal aftrekbaar (voor vennootschappen 150%) zijn (een donatie van €5.000 kan dan netto €1.750 bedragen).

FILMS MET EEN VISIE

Het is onze passie om films en foto-film projecten te maken die het publiek raken en tot denken aanzetten.  In onze films stellen we belangrijke maatschappelijke onderwerpen aan de orde, en zoeken we naar een ‘shared way forward’ in een snel veranderende wereld. 

Zo creëerden we de foto-film expositie IKISS THE WORLD over ‘Fluidity of Identity in the Global City’ en de lange film EVA’S MISSION over de missie van Holocaust-overlevende Eva Schloss. Zie de projecten elders op deze website.

Voor het realiseren van onze PROJECTEN hebben wij uw steun hard nodig….

Om door te gaan met het ondersteunen van projecten waarin wij als Stichting geloven, is het essentieel te beschikken over – al dan niet vaste – bijdragen van mensen en instellingen buiten onze Stichting. Belangstellenden kunnen daarover altijd in contact treden met de Stichting via bestuur@roserebel.com. 

Ook periodieke of eenmalige bijdragen voor projecten zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

BELONINGSBELEID EN ONKOSTEN

Voor het bestuur van de stichting geldt geen vergoedingsregeling. Het werk dat het bestuur verricht vindt plaats op geheel vrijwillige basis. Bedragen die worden uitgegeven aan het werven van geld en beheer van de instelling, worden uit eigen middelen, hetzij gesponsord, gedaan.

ACTUEEL VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

De Stichting ondersteunt thans de productie van de feature-length film ‘Eva’s Mission’ over mw. Eva Schloss, Auschwitz-overlevende en stiefdochter van Otto Frank en haar missie om door het vertellen van haar verhaal een bijdrage te leven aan vrede en verdraagzaamheid van toekomstige generaties. 

www.evasmission.com

PRIVACYBELEID

De stichting gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van begunstigers en andere relaties. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van 25 mei 2018. Wij zien er op toe dat dit gebeurt bij producties onder de hoede van de stichting, dit geldt voor personen die in beeld of geluid herkenbaar zijn in films, zowel bij documentaire als fictie, voor crewleden en andere relaties van de stichting.